Wyszkow, Poland Yizkor Book

SEFER WYSZKOW, ed. D. Shtokfish, 1964 Tel Aviv.

Index of Names
Translated by:
Paid for by:
Edited and alphabetized by:  Michael Tobin.

This includes only the names which are mentioned in the general part of the book (pp. 1-240) -- and not those names in the obituary section or those included in the list of deceased Vishkovers, which is alphabetical.

Aba - 100
Abele, Rov - 142
Abelman, Mina - 76
Abramchik, Fayge-Male - 100
Abramchik, Moyshe-Yoysef - 28, 29, 30, 33, 96, 98, 128
Alback, Menachem-Mendl - 132
Aldok - 179, 181
Aldok, Avraham - 224
Aldok, Berish - 86, 96, 98
Alenberg - 89, 210, 217
Alenberg, Hershl - 194
Alenberg, Krase - 194
Alenberg, Mordkhe-Mendl - 30, 32, 95, 98, 99, 198, 224
Alenberg, Nomi - 194
Alenberg, Velvl - 98, 194
Alshaker, Butche (Borukh) - 64
Alshaker, Moyshe-Aron - 98
Alshaker, Rukhama - 65
Alshaker, Shayne-Frume-Malke - 63
Alshaker, Yankev - 64
Alshaker, Yehuda - 89
Alshaker, Yitskhok-Yoysef - 63
Alter (Butche Beker’s son-in-law) - 31
Alter, Yitskhok-Mayer - 132
Alterman, Shloyme - 194
Altman, Rivtche - 79
Altman, Yekhiel-Mayer - 69
Altmark, Aba - 43
Altmark, Shimon - 43
Altmark, Sura - 232, 233
Altmark, Yankev - 231
Altmark, Yekusiel - 231, 233, 232 [sic]
Anders, General - 199
Ansky, Sh. - 126
Anyelevitch, Avraham - 115, 117, 118
Anyelevitch, Fayge - 115, 118
Anyelevitch, Mordkhe -115, 116, 117, 119, 120. 195
Aplboym - 147
Aplboym, Ch. - 216, 225
Aplboym, Chone (Ch.) - 65, 130, 208, 238
Arbuz, Khaim - 194
Arenshteyn, Perl - 50
Arenshteyn, Shmuel-Elye - 50, 69
Aron with the goatee - 146
Aronson, Shimon - 231
Aronson, Shimon - 232
Arsti, Moyshe - 224
Arye the porter - 71
Asaf - 142
Asenhalts, Dvashe - 206, 214
Ash, Sholom - 87
Asher, Gershon (Rov) - 132
Ashkenazi - 224
Asman, Leah - 127
Asman, Pninah - 127
Asman, Shloyme - 127
Asman, Yisroel - 69, 124, 125, 126, 137, 143, 145, 205, 229, 214, 207
Aster, Moyshe - 32
Astri - 85, 166
Astri,  Moyshe - 30
Astri, Fayvl - 82
Astri, Moyshe-Zelig - 83, 84, 85
Astrovyak, (Preacher) - 53
Astrovyak, Beynish - 42, 52
Astrovyak, Brokhtche - 82
Astrovyak, Leah - 102
Astrovyak, Rivtshe - 31
Astrovyak, Shmulke - 147
Avraham, Our Father - 40, 144
Avraham-Borukh, the shoemaker - 49
Avraham-Yitskhok (tailor) - 38
Avraml (sportsman) the son of the ritual slaughterer - 17, 18
Avremele - 147, 156
Avremele Misokhachev - 130
Avremke the teacher   - 96
Ayger, Shloymele - 54, 55, 142, 143
Aykhenboym, Yankev  - 31
Aynhorn, Aron - 55
Aynshtayn, Albert, Prof. - 126
Ayon, Khaim - 91
Ayon, Moyshe - 26, 28
Ayon, Shayne - 91
Ayzenshtat, Dr. - 76
Ayzenshtat, Fayge - 50
Ayzik, the teacher - 32, 148
Babek, Yitskhok - 83
Baharav,  (Barav), Yitskhok (Itche) - 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 50, 53, 98, 128, 132, 166, 196, 231, 232
Baharav, Avraham - 90, 109
Baharav, Borukh Velvl - 132
Baharav, Fayge - 132, 197, 200, 232
Baharav, Fayvl - 132, 132, 165
Baharav, Gitel - 132
Baharav, Khaim - 30, 80
Baharav, Leybl - 132
Baharav, Mordkhe - 200
Baharav, Motl (ritual slaughterer) - 32, 38, 131, 132, 147
Baharav, Moyshe - 28, 311 [sic], 38, 132
Baharav, Rifka - 132, 197, 200
Baharav, Shloyme - 200
Baharav, Sore - 131
Baharav, Yehoshua - 132, 197, 198, 199, 200
Baharav, Yisroel - 109, 132
Baharav, Yosef - 132
Baharav, Zev - 206, 214
Baharav. Rokhele - 200
Balfor - 62
Bamash, Shloyme - 108
Banakh, Avraham - 89
Barak, Moyshe - 35, 36
Baranek - 48
Baranov - 192
Baron Fon Minkhauzen - 154
Bartoshevitch, Yulian - 12
Bashe, wife of Reb Binyomin - 97
Baslav, Maks  - 223
Ben-Anu, Asher - 213, 219
Bendov, Yoysef - 33
Bengal, Ayzik - 224
Ben-Gurion, Dovid - 136, 137
Benjamin, Aaron - 226
Ber from Yazlovitch, Reb - 125
Berditchevsky, Mikha-Yoysef - 125
Berel the blacksmith - 168
Berenshteyn, Avraham - 231, 232, 233
Berenshteyn, Mordkhe V. - 33
Berenshteyn, Morris - 224
Berenshteyn, Nekhama - 232, 233
Berish, Tcharnis - 139
Beshbesh, Binyomin - 97
Beylis - 62
Beynish the porter - 49
Bialik, Kh. N. - 19, 69, 82
Bialistok (Byales), Khaim - 69
Bialistok, Yitskhok-Hersh - 32, 35, 36, 38, 69
Bialistotska, Bela - 176
Biberman, Yair (“Jerry”) - 136
Bilak, Yanek - 195
Bile the small one - 50
Bindusky, Rukhl - 59
Bindusky, Yoysef - 59, 224
Binyomin (Yisroel-Mendl the Baker’s son) - 138
Bismanofsky, Rifke - 200, 213, 219
Bisuk, Moyshe - 194
Blaske, Avraham - 231
Blind Rabbi - 147
Blum, Khave - 110
Blumshtayn - 89
Blumshtayn, Nekhama - 89, 90
Blumshtayn, Yankev - 32
Bodnik, Dovid - 103
Boleslav, Khrobri - 13
Bomze, Nakhum - 55
Borenshteyn, Moyshe - 224
Borenshteyn, Shepsl - 32
Borokhov - 64, 73, 75, 77, 238
Borshteyn, Hershl - 224
Borukh, Khaim-Binyomin - 30, 147
Brader [sic], Motl - 129
Brama - 83, 85, 147, 205
Brama, Mikhal - 90, 109
Brama, Pia - 82
Brama, Shmuel - 31, 85, 206, 214
Bresler, Leybl (Arye) - 65, 70
Bresler, Mendele - 33, 38
Brest, Leon - 233
Broda, Berel - 116, 120
Brodatch - 146
Brodatch, Avraham - 26, 27
Brode, Binyomin - 32
Broder, Reytse -  129
Broder, Shloyme (Ritual slaughterer) - 129
Brok - 41, 53
Brok, Binyomin-Khaim - 89, 210, 217
Brok, Hershl - 147
Bromberg, Avraham - 231
Bronshteyn, Binek - 177
Bronshteyn, Bunem - 177, 237
Bronshteyn, Fayge - 89
Bronshteyn, Fishl - 28, 31, 84
Bronshteyn, Menakhem - 81, 82
Bronshteyn, Rabbi Tsvi - 201, 202, 210, 211, 217, 218, 225
Bronshteyn, Yankev - 212, 219, 231, 233 [sic], 232
Bronshteyn, Yisroelke - 109
Bronshteyn, Zlatke - 232, 233
Brotmakher (Teacher) - 76
Brukhanski, Elye - 108, 109, 124, 212, 219
Brukhanski, Khaim-Mikhoyel - 108, 121, 124
Brukhanski, Menakhem - 108
Brukhanski, Moyshe - 108
Brukhanski, Y. - 124
Brun, Shloyme - 200
Bugrashov - 211, 218
Bukhman, Sholom - 136
Buksboym, N. - 76
Bukshteyn - 26
Bulak, Boris Adamovitch - 179, 180, 181, 184
Bunem-Leyb, the teacher - 144
Burshteyn, Avremke - 104
Burshteyn, Borukh-Mendl - 32
Burshteyn, Bunem - 86
Burshteyn, Harry - 236, 238
Burshteyn, Khaim - 110
Burshteyn, Kreyndl - 32
Burshteyn, Mindl - 110
Burshteyn, Moyshe-Avraham - 110
Burshteyn, Shloyme - 59
Burshteyn, Yankl - 19, 123
Burshteyn, Yekhiel - 221, 224
Butche the Baker (Stolik) - 31, 53, 98
Byales - 207, 211, 214, 218
Bzhezhinski - 72, 76
Bzhezhinski, Nisen - 31, 224
Bzhoza - 74, 76, 89
Bzhoza,  Alte - 50
Bzhoza, Avraham - 108
Bzhoza, Berel - 80, 81, 108
Bzhoza, Ester - 80, 110
Bzhoza, Henekh - 98
Bzhoza, M. - 73, 76
Bzhoza, Rifke - 110
Bzhoza, Sortche - 89, 104
Bzhoza, Yekhiel - 28, 39, 40, 50, 104, 127, 156, 207, 214
Bzhoza, Yokheved - 110
Dan - 50, 58, 137
Dan, Elye - 144
Dan, Shaul - 167
Danchikhe the Fat - 55
Dark One, The - 72
Dayk, Libe - 233
Dayk, Yisroel - 231
Daytcher, Khane - 80
Dazhilaver the teacher - 146
Dergitch - 73, 74
Direktor - 213, 219
Direktor (Lerman), Laye
Dmovski - 58
Dobkin [sic], Eliahu - 70
Dobres - 43
Dobres, Baruk (Benny) - 99, 222, 223
Dobres, Gedalia - 239
Domb - 89
Domb (teacher) - 170
Domb, Dovid-Leyb - 32
Domb, Mordkhe-Mendl - 95, 98
Domb, Yekhil-Mayer - 31, 95
Dormbus, Nakhman - 108
Dostoyevski - 87
Dovid Volvishes - 139
Dovid-Shloyme (rabbi) - 33
Dovtche (wagon driver) - 57
Doytcher, Khane - 78
Drozdovski - 11
Dubner, Avraham - 231
Dubner, Yehoshua - 229, 232
Dvoyre the rope maker - 31, 102
Dzhbanek, Yekhil-Mayer - 28, 41, 75, 137, 138
Dzhengevitch, Yisroelke - 198
Dzhigan - 59
Dzhik, Yidl - 231
Dzhubag - 137
Edelman, Khave - 89
Elboim - 86, 191
Elboim, Khave - 179, 181
Elboim, Leyzer - 197
Elboim, Malke - 38
Elboim, Moyshe - 190
Elboim, Nakhum - 197
Elboim, Peshe - 197
Elboim, Shmuel - 28, 24 [sic], 38, 98
Elboim, Zundl - 29, 84, 86, 89, 90, 104, 197
Elke-Shoshe the Wagon-Driver - 59
Elye-Mayer Beker - 59, 137
Epsteyn, Alter - 50
Epsteyn, Henekh - 50
Epsteyn, Henye - 27
Epsteyn, Malke - 65, 70
Epsteyn, Mendl - 99
Epsteyn, Moyshe - 27, 50
Epsteyn, Tsinamon Dovid - 50
Epsteyn, Yitskhok - 20, 21, 27, 29, 30, 32, 53, 86, 95, 98, 99, 196
Erenshteyn, Fayvl - 77
Erlikh, Eliahu - 194
Ernst, Sh. - 127
Ester (Hershl the teacher’s wife) - 151
Esterzon, Yehuda - 108
Eybishits, Eliezer the Levite - 97
Eybishits, Volf Von, Baron - 125
Eytan Hazarkhi - 142
Ezrielke - 139
F. M. R. - 100
Faeks, Moyshe - 239
Faeks, Shifra - 239
Faeks, Velvl - 239
Faeks, Yisroel - 239
Fakht, Note - 42
Faktor, Yoysef - 231
Faktor, Yoysef [sic] - 231
Farber - 166
Farbshteyn - 235
Farbshteyn, H. - 33
Farbshteyn, Motl - 82
Farbshteyn, Moyshe - 57, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 219
Farbshteyn, Simkha - 206, 214
Farnyozh (teacher) - 53
Favlovski, Stanislav - 18, 35, 37
Fayge the Blind One - 53
Fayge the Fisher Woman - 171
Faygenblat, Yankev - 195, 196
Faynshtayn, Avraham-Asher - 33
Fayntsayg, Mindl - 177
Fayntsayg, Pinkhes - 26, 29, 50
Fayvl MoysheÕs - 140
Federgrin, M. (Grinfeder) - 157, 158
Ferdman, Avraham -- 39
Fertsovitch, Dov-Ber - 202
Filidovitch, Vanya - 180, 181, 184, 185
Filipkovski - 27
Filler (Fular), Fayvl - 43
Filler, Rokhl - 43
Finkelshtayn, Lea - 76
Finyotchik, Maytche - 89, 90
Fishke with the Kishke - 101
Flayshman, Moyshe - 225
Flude, Dovid - 180
Flude, Dovid [sic] - 179, 181
Flude, Ester-Dvoyre - 180, 181
Flude, Hersh-Mekhl - 180, 181
Flude, Leybl - 179, 181, 184
Flude, Libe - 180. 181
Fluntchak, Yankev-Moyshe - 30
Fluntchak, Yankev-Yoysef - 96
Fluntchik [sic], Yankev-Dovid - 32
Flustkalovski - 76
Fonye the Thief - 155
Forenyozh, Avreml - 59
Fraint, Avraham (teacher) - 71, 74
Frayman - 166
Frenkel, Y. - 202
Freya - 144
Freyde Sholom-MekhlÕs - 156
Fridman, Avraham - 41, 42
Fridman, Mordkhe - 137
Fridman, Shloyme - 98
Fridman, Yehoshua-Khaim - 31
Fridman, Yisroel - 6, 8
Frimer, Khaim - 195
Frishman, Dovid - 81
Frishman, Khaim-Yehoshua - 82
Froymovitch, Baltche - 174
Froymovitch, Fayge - 170
Froymovitch, Golde - 110, 174
Froymovitch, Khaim-Shloyme - 174
Froymovitch, Khave - 170
Froymovitch, Rokhl - 170, 172
Froymovitch, Yokheved - 110
Fular, Fayvl - 191
Funt - 50
Geler, Khaim (gaiter-maker) - 167
Gelerenter, Simkhe- 101
Gelman, Elyakum-Getsl - 193
Gelman, Sore-Rifke - 193
Gelman, Yoysef - 193
Gemora, Tsvi-Yankev - 83, 169, 224
Gemora. Shmuel - 222
Gershkovski, Hersh-Fayvl - 31
Gershogovitch, Simkhe - 42
Gidalye, ritual slaughterer Tentche - 32, 96
Gilbert, Shloyme - 50
Giltshik - 192
Giterman - 84, 86
Givati - 135
Glat, Kh. - 76
Glis - 126
Golansky, Asher - 170
Goldbarsht [sic], Henye - 208, 210, 216, 217
Goldberg, Elye-Mayer - 84
Goldfaden - 57
Goldfaden, B. - 231
Goldman - 84, 89
Goldman, Avraham - 224
Goldman, Elke - 100, 127
Goldman, Elye-Mayer - 26, 28, 32, 53, 70, 82, 96, 98, 108, 127, 170
Goldshteyn (Nodel), Leah - 78, 207, 214
Goldshteyn, Rokhele - 79
Goldvaser, Dvoyre - 186
Goldvaser, Khaim-Dovid - 28, 35, 36, 38
Goldvaser, Yisroel - 28, 39, 41, 137
Golumb, Elye - 70, 71
Gonter, Moyshe-Leyb - 189
Gornek, Khaim - 42
Gotlib, Dr. - 63, 72
Grabina, V - 99
Grafe, Borukh - 197
Grafe, Sholem - 212, 219, 237
Granat, Yisroel - 41, 42
Gravitski, Yoysef - 34, 36, 38
Grinberg, Fayvl - 89, 90
Grinberg, Moyshe-Mendl - 35, 36, 38
Grinberg, Nakhum - 231, 232
Grinberg, Yankl - 179
Grinboim, Yitskhok - 27, 33
Grinfeder, M. (M. Federgrin) - 15
Grinitski (cantor) - 131
Griver, M. - 234
Grosbard, Miriam - 50
Grosbard, Shaul - 89
Grosbard, Yisroel - 65, 70, 109
Grosbard, Zalmen - 98
Grubak, Mordkhe (Mardok) - 194
Grudke - 124
Grudke, Brayne - 124
Grudke, Khaim-Ber- 124
Grushka, Yitskhok - 232
Grushke, Itche - 231
Grushke, Motl - 231
Grushke, Y. - 231, 232, 233
Gurner - 89
Gurner, Yishayahu - 70
Gurni ( Gurner), Dovid - 28, 97, 98, 127
Gurni, Falek - 30
Gurni, Rafoyel - 80, 81
Gurni, Shayke - 65, 70, 108
Gurni, Shmaye - 30
Gurni, Yoysef - 163
Gurshteyn, Fayvl - 42
Gustav, Adolf - 12
Gutmakher, Elye - 82
Gutman, Yisroel - 115, 117
Gutshtat (female dentist) - 30, 52
Gutshtat, Dr. - 84, 86
Gvidalski, Yoyel - 232, 233
Gvizdalski, Dora - 233
Gzhende, Motl - 186
Haman the Evil - 153
Hana, Malke - 50
Hartglas, Deputy - 33
Hatmaker, The (Hebrew teacher) - 145
Heller, Binem - 161
Hende the Butcher
Hendeles, Zishe - 120
Heri - 55
Hershenke (Hershl) the Water Carrier - 31, 32, 54, 55, 57, 95, 137, 145 [sic], 143 [sic], 142, 141
Hershl the Red-head - 58, 147
Hershl the teacher - 151-152
Hersh-Leyb Shingle-maker (Gontsazh) - 152, 153
Hertels, Yohan - 126
Herts, Fanye - 188
Herts, Fishl - 188, 189, 191
Herts, Gavriel - 189, 190
Herts, Motl - 189
Hertsl, Teador-Zev - 82, 90, 128
Hes, Moyshe - 128
Hiller, Gitele - 89
Hiller, Khaim-Khaikl - 32, 35, 36, 38, 164
Hiller, Laye - 53
Hirshbeyn, Perets - 87
Hitler - 21, 177
Holand [sic], Berish - 83, 152
Holand [sic], Mikhal - 89
Holand, Avromtche - 33
Holand, Beynish - 43
Holand, Dovid-Leyb - 128
Holand, Feyge-Tsirl - 43
Holand, Itche - 109
Holand, Leyb - 36
Holand, Max - 224, 226
Holand, Moyshe - 136
Holand, Rifke - 136
Holand, Shmuel-Leyb - 31, 38
Holand, Sore-Royze - 43, 82
Holand, Yitskhok-Aron - 109
Holand, Yosl - 170
Holand, Zev - 136
Holdin - 170
Holtsman (dyer) - 153
Holtsman, Bine - 80
Holtsman, Hershl - 31, 57
Holtsman, Leyb - 209, 217
Holtsman, Mayer-Leyb - 91, 233
Holtsman, Moyshe - 50
Holtsman, Sender - 231, 232
Holtsman, Yankev - 28, 31
Holtsman-Rakhman, Bine - 205
Hutenski, Khasye - 231
Hutnitski, Borukh - 83
Igla, Zigmund - 195
Ilan, Yehuda - 63
Irlikh (student) - 27
Irlikht, Henekh - 108
Irlikht, Mayer - 26
Irlikht, Shimshon - 89, 90, 108
Iser (musician) - 56
Ita Mates - 145
Itche  Shayke - 104
Itche, Reb - 18, 19
Itche-Mayer Metch - 149, 150
Itche-Mayer the ritual slaughterer - 53, 146
Ite-Tsivye - 15
Kahn, Blume - 50
Kailsh [sic], Mordkhe-Menakhem - 99
Kalish, Ite-Toyve - 121
Kalish, Menakhem Rabbi - 120
Kalisher, Tzvi-Hersh - 82
Kalner, Mendl - 129
Kaluski - 73, 74, 75
Kaluski, Brokhe - 30
Kaluski, Henekh - 26, 27, 30, 32, 98, 99, 128, 137, 177, 197
Kaluski, Yekhiel - 98
Kaluski, Yisroel - 30, 51, 53, 65, 69, 70, 110, 128, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 217
Kaluski, Zishe - 32, 96, 97, 98
Kanal, Yisroel - 195
Kaplovitch, Alter - 232, 233
Kaplovitch, Fishl - 198
Kaplovitch, Frayde - 99
Kaplovitch, Hinde - 99
Kaplovitch, Lyuba - 233
Kaplovitch, Sholom - 81, 82
Kaplovitch, Yoysef - 81, 82
Kaplovitch, Zikharye - 32, 144
Kaptal, Yoysef - 132
Karfel, Eliezer - 142, 143
Karl Ferdinand - 12
Karlayl - 124
Karol - 75
Kartofel - 42
Karzin (policeman) - 192
Kashchushka - 17, 19, 52, 74, 75, 79, 80, 82, 95, 100, 110
Kaspi (Sarbarnik), Menakhem - 4, 14, 131, 162, 212, 213, 219
Kaspi, Yisroel - 131
Katsizne, Alter - 72
Katsnelson, Yitskhok - 194
Kaufman, Sore - 180
Kaufman, Volf - 180
Kave, Khane - 80
Kavitz, Khaim - 15
Kav-Vnoki, Guta - 195
Kazhimyezh - 12
Kerner, Berl - 52, 101
Kerner, Lipe - 30
Kesh, Y. M. - 238
Keychak - 195
Keyle, Sholoms - 145, 157
Kh. A. - 168
Khaim - 55, 56
Khaim the Fisherman - 59
Khaim, Nisin - 239
Khaim-Henokh - 150
Khaim-Henokhl - 56
Khait - 75
Khasmol - 213, 219
Khatskl the Teacher - 139
Khave - 139
Khaye the Baker - 146
Khaye, Surkeles - 156
Khaye-Neshe - 41
Khazanovitch, Leon - 33
Khelenovski - 74
Khinkele - 31, 32
Khlebovski, Bronislav - 11
Khofets Shimon Arye - 31, 95, 99, 101, 102, 103
Khone - 131
Khone-Yidl (baker) - 42
Khuni Hamegel -  126
Khyenke-Rukhl - 139. 142
Kiles, Khama-Neshe - 76
King David - 24, 126, 142
Kiris, Shimon - 43
Kirzhner - 50
Klepfish, Yenkl - 124
Kleynvays, Henyek - 196
Kliger, Khaim-Leyb - 132
Kliger, Rus - 230
Knaster - 59
Knaster, Moyshe - 59
Kohanovitch - 109
Kohayn, Berish - 17
Kohayn, Tsipora - 200
Komarov, Fyedya - 179, 180, 182
Kon, Menukha - 42
Kon, Moyshe-Leyb - 26, 27
Kotlovits, Hersh-Mayer - 221
Koyfman [sic], Mordkhe (Mordkhe Khane's) 97
Koyfman, Yisroel - 97
Kozlovska - 40
Kranenberg, Mordkhe (Mordkhe Yehoshua Vaynmakhers) - 69
Kranenberg, Velvele - 128
Krasutski, Dr. - 76
Krauze - 239
Kravchik, Yuzef - 168
Kremer, Khaim - 32
Kremer, Paul A. - 83, 101, 222, 224
Kretchmer, Naftali - 166
Kris(sh)tal, Simkhe - 231, 232
Krishtal, Azik-Mayer - 35. 36. 38
Krishtal, Borukh - 53
Krishtal, Khaim - 109
Krishtal, Khave - 89
Krishtal, Yisroel-Dovid - 32
Kroyzhar, Aleksander - 125
Kroza, Khane - 42
Kruk, Y. Dr. - 76
Kudak - 140
Kufer, Perl - 51
Kupchik - 15
Kupchikova - 53
Kupershlag, Yisroel-Nisn - 124
Kurnet (by mistake printed Kurant), Moyshe - 132
Kurnet, Henekh  (Haynuch) - 132
Kurnet, Khanele - 132
Kurs - 142
Kurtsdki - 134
Kvyatek - 53
Kvyatek, Avraham - 20, 219 [sic], 215, 214, 213, 207
Kvyatek, Berl-Dovid - 98
Kvyatek, Moyshe - 211, 218, 232, 233, 234
Kzhan - 84
Kzhan, Yitskhok - 28
Lakher, Yoske - 32
Landa, Yoysef -26, 27
Landinski, Nakhman-Dovid - 103
Laykher, Dr. - 18, 28, 29, 30, 31, 52, 84, 86, 107, 128, 129, 156
Lemberg, Mordkhe-Mendl - 29
Lerman, Avraham - 102, 103
Lerman, Mordkhe - 185
Lerman, Shloyme - 185
Lerman, Yitskhok - 186
Lerner, Avraham - 31
Leshchinski (dentist) - 30, 52
Lev, Yitskhok - 76
Levi [sic], Morris - 224
Levin [sic] - 30, 74, 75
Levin, Avraham-Moyshe - 26, 28
Levin, Khaim - 51
Levin, Khaim-Shlomo - 65, 69, 72, 73
Levin, Ruvin - 53
Levin, Sore - 50
Levin, Yankev - 30, 32, 233
Leviner - 89
Leviner, Yoysef - 53
Levinsky, Leyzer - 103
Levinsteyn, Yoysef - 132
Levski, Izho - 194
Leybl the Tall - 97
Leye-Itche the Fat - 55
Leyele the Mad Woman - 56
Leyeles, Y. - 236
Leykin, Yankev - 194
Leyman - 17
Leyzer the Rope Maker - 138
Leyzer, Avraham - 157
Liba, A., Dr. - 201
Liberman, Khaim - 126
Likhenshteyn - 50
Likht, Dovid - 235
Likhtman, Dovid - 53
Lis - 53
Lis, Khaim-Mayer - 19, 30, 82, 96
Liskyevitch -35, 36, 37
Lisman - 76
Lisovitski, Leybl - 233
Litere, Zelig - 185
Little Grass Goose, The  - 137
Lodzer Teacher - 53, 146
Loketch, Mordkhe - 138
Lomzher, Yoysef - 103
Loyike - 61
Mahler, Refoyl, Dr. - 76
Malina [sic], Yisroel - 89, 90
Maline, Rokhl - 73
Malinovski - 175
Malke (Olshaker) - 64
Malkhiel the Ritual Slaughterer - 53, 164, 165
Malovantchik (country doctor) - 52, 110, 128, 156, 157
Malovantchik [sic] - 76
Malovantchik [sic], Shimon-Zkharye - 102, 129
Malovantchik, Shimon - 137
Maltchek [sic], Laye - 72
Maltchik - 85, 110
Maltchik, Moyshe - 231
Maltchik, Shmerl - 231
Maltchik, Yehuda-Yoysef - 31, 82, 85, 86, 224
Mamshinov, Reb Yoysef - 121
Margolis - 213, 219
Marile (female partisan) - 174
Markhevka, Khaim - 31, 53
Markhevka, Sima - 82, 105, 110, 120, 121
Markish, Perets - 40, 72
Marks, Karl - 77
Markus [sic], Sima - 42
Markuskhamer, 239
Markuskhamer, Avraml - 51, 104, 109
Markuskhamer, Khave - 31, 102
Markuskhamer, Moyshe - 42
Markuskhamer, Yankev - 32
Markuskhamer, Yitskhok - 51, 55, 141, 207, 214 (By mistake was omitted as the author of the work, “They Must be Memorialized Forever” - p. 141)
Masbroyt, Yoyel - 76
Masing, Leyzer - 17
Mates-Fayvl the Crooked  - 152
Matshus - 62
Mayer-Beynish - 145
Mayman, Yitskhok - 231
Meier - 14
Menakhem-Mendl, the Aleksander Rabbi - 97, 120
Mendele (teacher) - 145, 146
Mendelson, Shloyme - 76
Mendl Brodatch - 155
Mendl, Reb - 16
Mendl the Calf - 144
Mendl the Rabbinic Judge (Breslover) - 40, 99, 100, 140
Mendl Tranes - 146
Mesing - 89
Metch with the Violin - 55, 56, 137
Mikhalkes, Elye - 239
Mikhalkes, Fayge - 239
Mikhalkes, Sholom - 145, 157, 158
Mikolay the Second - 23
Milevski, Pinye - 124
Misharik, Avraham-Yoysef ben Eliezer - 39
Mitelsberg, Avraham - 222
Mitlsbakh, Asher - 231
Mitlsbakh, Mikhal - 200
Mitlsbakh, Yankev - 4, 39, 51, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 153, 200, 205, 207, 209, 210, 211, 214, 217, 219
Mizlotch Kurnet Miriam - 132
Molotek, Ruzhke - 31
Mondry [sic] - 110, 111, 212, 219
Mondry, Avigdor - 128
Mondry, Yitskhok - 28, 29, 32, 98
Monkita, Yankev - 231, 232, 233, 234
Montefyore, Moyshe - 45
Mordkhe Khanes - 32
Mordkhe-Yosl - 239
Morgenshtern (Rabbi’s wife) - 100
Morgenshtern, Berish - 121
Morgenshtern, Dovid-Shloyme - 121
Morgenshtern, Elimelekh-Yehuda - 121
Morgenshtern, Mordkhe - 121
Morgenshtern, Yankev-Arye - 33, 53, 95
Morgenshtern, Yankev-Arye, Rabbi - 101
Morgenshtern, Yisroel-Yitskhok - 121
Morgenshtern, Ynakev-Yehuda (Rabbi) - 132
Morgentoy, Henry - 45
Moskovitch - 110
Motl - 138
Motl,  Son of the Blacksmith - 97
Moyshe Our Teacher - 149
Moyshe the Blacksmith - 15
Moyshe the Botching Tailor - 152
Moyshele the Little - 162
Moyshelikhe - 53
Moyshl the Baker - 157, 164
Musberg, Pnina -136
Musberg, Tsvike - 134, 135, 136
Mushkat - 207, 214
Mushkat, H. - 133, 228
Mushkat, Simkhe - 133, 148
Mute Baker, The - 155, 156
Mute Tailor, The - 156
Myasnik, Dr. - 184
Nadl, Yitskhok - 89, 109
Nagl, Menachem (Mendl) - 81
Nakhum the Carpenter - 41
Nakhum the Fisherman - 156
Nasele (musician) - 55, 56
Nayman [sic] - 166, 206, 214
Nayman, Itche (Yitskhok) - 26, 36, 37, 38, 50, 177, 197, 232
Nayman, Simkhe-Moyshe - 43
Nayman, Yankev - 26, 98, 206, 207, 214
Naymark, Avraham - 239
Naymark, Gitl - 89
Naymark, Khaye - 80
Naymark, Moyshe - 239
Naymark, Shloyme - 65
Nekhtche (Nekhe) the Fisherman - 153, 156
Niger, Sh. - 126
Nisele (musician) -150
Nisenboym, Yitskhok, Rabbi - 26, 27
Nisn the Belzer - 124
Nomberg, Kh. D. - 27. 87. 234
Novogrudski, Dovid - 194, 196
Novogrudski, Motl - 196
Novogrudski, Moyshe-Mayer - 82
Novogrudski, Velvl - 76, 77
Novominski [sic] - 50
Novominski, Chaye - 50
Novominski, Moyshe - 26
Novominski, Simkhe - 109
Novominski, Yoysef - 231
Noyke (Noyekhke) Bahelfer, Water Carrier - 140, 141
Nudel (Nadel), Leye - 53, 208, 216
Nudel, Yitskhok - 206, 214
Nyestenpover, Shmuel - 59
Nyezvitski, Mordkhe - 233
Oysfits, Khaim - 110
P(a)latsker, Yosl - 84, 86
Pakht - 239
Pakht, Moyshe - 207, 208, 214, 215
Pakht, Yankev - 208, 216
Pakht, Yoysef - 151
Palukhl (musician) - 56, 137, 139, 150
Palyukh, Yankev - 60, 212, 219, 233, 235
Papyer, Pnine - 195
Parover, Moli - 224, 225, 226
Parover, Yekheskl - 222
Pashkornik, Engineer - 173, 174
Pastkovitch, Simkha  - 232, 233
Pastkovitch, Simkha - 231
Pat, A. - 53
Pazur, Shimon - 81, 82
Pelner, Zalman - 82, 83, 98
Peper the Shoemaker - 59, 96
Peretz, Y. L. - 57, 81, 87, 125, 126, 127
Perle, Freyde - 132, 133
Perle, Moyshe - 65
Perle, Yisroel-Yitskhok - 132, 133
Petchenik - 26
Petchenik, Yoysef - 100
Peterzayl, Y. - 76
Pfefer, Yankev - 222
Pilzudski, Yuzef - 18, 82
Pinsker, Lea - 128
Pitsenik (teacher) - 50
Piye-Mates - 153
Plutsker, Yoysef - 86
Ponyatovski, Michal - 12
Popovski,  Yosl - 110, 157
Popovski, Alter - 42
Popovski, Avraham - 76
Popovski, Leybl - 167
Popovski, Moyshe - 168
Popovski, Velvl - 76, 168, 169
Popovski, Yoysef - 231, 232, 233
Postolski - 85, 86, 206, 214, 239
Postolski, Mayer - 207, 209, 214, 217
Postolski, Moyshe - 233
Postolski, Shayke (Yishayahu) - 29, 42, 83, 84, 85, 86, 99
Prager - 89
Prager, Hinde - 232
Prager, Mayer - 198
Prager, Sh. - 126
Prager, Shloyme - 231, 232
Prager, Yidl - 71
Prostitute Street - 21
Psemirover, Yankev - 28
Pshemyerover - 53
Pshemyerover, Moyshe - 234
Psherembski, Vintsenti - 12, 13
Psheshtchelenyets (lathe operator) - 186
Psheshtchelenyets, Moyshe - 28, 32
Psheshtchelenyets, Yoysef - 233
Pshetitski - 53, 206, 214
Pshetitski, Leybish - 26, 27, 53, 98, 164, 165, 168
Pshetitski, Serele - 200
Pshetitski, Yankev-Dovid - 29, 82, 84, 86, 99, 129, 177, 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216
Pupski (“pup”) - 136
Putermilkh, Yankev - 195
Pyenik, Pinkhas - 28, 32
Pyenik, Yankev - 185
Pyetrushke, Sh. - 125
Rabin, M. 43, 149, 155
Rabinovitch, Yankev-Arye - 28
Radziminski - 211, 218
Radziminski, Itsl - 99
Radziminski, Rokhl - 99, 211, 224, 225 226
Radziminski, Vilyam - 224, 225, 226
Rakhman (Hotsman), Bine - 207, 209, 214, 217
Rambam - 24
Rampe, Yekhil-Mayer - 95
Rapoport, Khaim-Kahan - 125
Rapoport, Shmaye - 26, 27, 32, 82
Rasner, Ester - 80
Rasner, Fayge - 80, 81
Raykhman, Avraham -35, 36, 38, 41
Raykhman, Avraham-Moyshe - 41
Refolkes (Mikhalke’s), Sholom - 157, 158
Retke - 100
Reynes, Rabbi - 82
Reys, Anshl - 212, 219
Reytchik, Khane - 232, 233
Reytchik, Shmuel - 232, 233
Reytchik, Yitskhok - 85
Reyzin, Avraham - 57, 87
Reyzman - 165
Rezele, the one who says the prayers out loud for the women - 150, 151
Ribka, Dr. - 35, 37
Rinek, Brokhe - 232
Rinek, Hershl - 42, 231, 232, 233
Rinek, Mikhl - 232
Rinek, Motl - 28, 42, 138
Rinek, Moyshe - 147
Rinek, Yankev - 50
Ring, Khaim - 198
Ringelblum, Emanuel, Dr. - 76, 116, 119
Ritchman, Rifke - 236
Ritter - 14
Rogov (Gravitski), Yoysef - 38
Rotblat - 207, 212, 214, 219
Rotblat, Lutek - 116, 120
Rotbord, A. - 233
Rotbord, Hendl - 232, 233
Rotbord, Shiye - 231
Rotbord, Velvl - 199, 200, 231, 232, 233
Rotbord, Yidl - 231
Rotbord, Yisroelke - 109
Rotbord, Yitskhok-Hirsh - 98
Rotenberg - 89
Rotenberg, Yekheskl - 120
Rotkovski, Yehuda - 225
Rotnov, Nosn Dr. - 222
Rozen, Eyli - 31, 102
Rozen, Yoysef - 76
Rozenberg - 206, 214
Rozenberg - 75, 153
Rozenberg, Fayge - 153
Rozenberg, Hadasa - 29
Rozenberg, Khaim - 153
Rozenberg, Laybl - 69, 211, 218
Rozenberg, Menakhem - 82
Rozenberg, Mendl - 50, 72, 89
Rozenberg, Shloyme - 26, 36, 37, 38
Rozenberg, Tsirl - 29
Rozenberg, Tzvi - 32
Rozenberg, Yitskhok-Ber - 28, 29, 20, 32, 38, 95, 98, 99, 194, 224
Rozenberg, Zelke - 96, 146
Rozenblat - 41
Rozenboym, Ben-Tsion - 33
Rozenfeld, Mikhal - 196
Rozenshtayn, Dine - 89, 90
Rozentsvayg (shoemaker) - 52
Rozentsvayg [sic], Dr. - 179, 182, 183, 184
Rubin - 75, 165
Rubin, Alter - 39
Rubin, Avraham - 232, 233
Rubin, Avreml - 39, 40
Rubin, Itke - 174
Rubin, Leml - 30, 32, 170, 172
Rubin, Libe - 31
Rubin, Libe-Royze - 170
Rubin, Manye - 171, 172, 174
Rubin, Yankl - 171, 174
Rubin, Yekhiel-Mayer - 28, 32, 146, 170
Rubinovitch, Anshl - 232, 233, 234
Rubinovitch, Betsalel - 232, 233
Rubinovitch, Felisia - 232, 233
Rubinovitch, Karlas - 232
Rubinovitch, Rebeka - 232, 233
Rubinshteyn, Avraham-Leyb - 188
Rukhl the Governess (Hershenke’s wife) - 145
Rupin, Artur - 70
Rutenberg - 155
Rutnitski, Borukh - 42
Ruzhanski, Elyahu - 194
Ruzhe, Velvl - 76, 77
Salanter, Yisroel - 102
Salanter, Yoysef - 31
Sane, shoemaker - 41
Sapirshteyn, Berish - 207, 215
Sapirshteyn, Leyzer - 98
Sapirshteyn, Motl - 42
Savitski, Stefan - 195
Segal - 74, 166
Segal, Bertshe - 27
Segal, Khave - 27
Segal, Yekhiel - 50
Segalovitch, Z. - 76
Senderovitch, Velvl - 231
Severin from Vishkov - 12, 13, 14
Sfas Emes - 16, 153, 154, 155
Sh., Sh. - 89
Shabtay, Tzvi - 125
Shafar [sic] - 27
Shafirshteyn, Laye - 116, 118
Shapira (teacher) - 26, 27, 100
Shapiro, Khantche - 30
Shapiro, Mayer, Rabbi - 96
Shapiro, Yisroel (Srulik) - 39
Sharkyevitch, Dr. - 35, 37
Shayga, Yitskhok - 42
Shayman, Moyshe - 200
Shayman, Yankev - 200
Shayndl - 146
Shazar, Zalmen - 125
Shedletski (tailor) - 53
Shedletski, Moyshe - 81, 82
Shembak Kritchof, Hilari - 13
Shenberg - 99
Shenfeld, Moyshe - 120
Sherak, Pinkhas - 42
Sherinski, Yuzef - 195
Shidletski, Sholem - 137
Shie, Kalats - 137
Shifer, Y, Dr. - 27
Shifman (German) - 172
Shikar, Yekhiel - 42
Shikarski - 199
Shiler - 81
Shimanska - 176
Shimin, B. - 23
Shimson, Melamed - 58, 146
Shkarlat - 50, 57, 137
Shkarlat, Blume - 50
Shkarlat, Brayne - 50
Shkarlat, Fulye - 168, 177, 197
Shkarlat, Itche (Yitskhok) - 26, 27, 32, 39, 69, 100, 137
Shkarlat, Khane - 76
Shkarlat, Malke - 51
Shkarlat, Mendl - 28, 38
Shkarlat, Pesye - 50
Shkarlat, Rafoyl - 26, 27, 50, 69, 198
Shkarlat, Rifke - 30, 50, 177
Shkarlat, Rokhele - 165
Shkarlat, Yisroel - 42, 89
Shlantchik, Yisroelke - 188
Shlinger - 234
Shlizaner, Khaytche - 59
Shlizaner, Shloyme - 178
Shloyme Dlugotcholder - 146
Shloyme-Gidalyhu - 239
Shmerling - 116, 119
Shmuel (Shemesh) - 95
Shmuel (Shmule) “Muv” - 31, 95, 110
Shmuel, Haminker (trayberer) - 16
Shmyetanke - 100
Shnayder, Yankev (Yisroel Shnayder’s son) - 39
Shnek, Simkhe - 32, 96
Shnyadover - 170
Sholom-Aleykhem - 57, 87, 237, 238
Shoskes, Khaim, Dr. - 200
Shpiro, Khane - 80
Shran - 166
Shran, Fayvl - 32, 96, 165
Shran, Ite - 165
Shrayber, Elyas - 232
Shrayder, Eliahu - 231
Shredni -239
Shredni, Dovid - 78, 86
Shrik - 50
Shtaynbarg [sic], Laybtche - 110
Shtaynbarg, Shaul - 89
Shtaynberg, Moyshe - 193
Shtaynberg, Ziske-Moyshe - 28
Shtaynman [sic], Yente-Hadase - 193
Shtaynman, Beyle (Tsitrin) - 193
Shtaynman, Khane-Zlate - 193
Shtaynman, Khaye-Sore - 193
Shtaynman, Moyshe - 193
Shtaynman, Tzvi - 193
Shtaynman, Yankev-Arye - 193
Shtaynmark, Mindl - 225
Shtaynmark, Shaul - 225
Shtchigel, Mayer - 26, 53
Shtchonka, Khaye-Sore - 178
Shtelung, Arye - 104, 211, 218, 229, 231, 232, 233, 234, 237
Shtelung, Avraham-Moyshe - 30, 104, 122, 177
Shtelung, Brokhtche - 121
Shtelung, Ester-Mindl - 177, 200
Shtelung, Itsele - 177
Shtelung, Khaim-Henekh - 32, 53, 104, 121, 123, 200, 236
Shtelung, Khaye - 121
Shtelung, Laye - 232, 233
Shtelung, Lize - 200
Shtelung, Mendl (Menakhem) - 4, 6, 8, 89, 91, 109, 121, 200, 205, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219
Shtelung, Yankev - 30, 51, 72, 73, 75,  76, 77, 78, 104, 231, 232, 233, 234, 236, 237
Shtelung, Yokheved - 121
Shtern, Moyshe - 29, 86, 224
Shtern, Nekhama - 100
Shtokfish, Dovid - 4, 6, 8, 11, 209, 212, 217
Shtoyb, Ele - 59
Shukrin (tailor) - 53
Shults - 38, 166
Shults, A.F. - 239
Shults, Hershl - 98
Shults, Pinkhas - 109, 200
Shults, Tebenes - 116, 119
Shults, Yekhiel - 32, 98, 200
Shumakher - 59
Shurek - 77
Shustak, Moyshe - 231
Shuster, Yenkl-Dovid - 168
Shvarts, Markus - 110, 111, 156
Shvartsbord - 239
Silver, Rabbi - 212, 219, 225
Silver, Tsaduk - 131
Simkhe, F. - 79
Sirota, Gershon - 46, 99, 100
Skimborovitch, Hipolit - 12
Skladkovski - 58
Sobolevski - 111
Sokol - 50, 197
Sokol, Ester-Mindl - 121
Sokol, Hersh-Yoysef - 64
Sokol, Moishe - 26, 76, 77, 121
Sokol, S. - 231
Sokol, Yehoshua - 28, 32
Sokol, Yisroel - 199, 232, 233
Sokolov, Nakhum - 23, 82
Sonye (nurse) - 183, 184
Srebrnik - 166
Srebrnik (Srebnik) Shimon (Shimon Mendl) - 17, 20, 21, 31, 32, 95, 97, 130, 131
Srebrnik, Faygl - 131
Srebrnik, Yosl - 17
Srebro, Khane - 177
Srulke the Bootmaker - 137
Stalin - 41, 199
Stanislav, Ogust - 12
Stanislaver, Moyshe-Tuvye - 23
Starovyetski, Moyshe - 77
Staynman, Hershl - 231
Stetchiner, Khaim - 103
Stolak, Avraham - 195
Stolik [sic], Khanina - 207, 215
Stolik, Butche (Borukh) - 98, 102, 224
Stolik, Moyshe - 52, 53, 166
Stolner, Aharon - 103
Stolner, Noyekh - 103
Stozhinski - 37
Stulik, Tzvi-Yoysef - 53
Tandetchazh - 89
Tandetchazh, Mordkhe - 232
Tandeter, Mordkhe - 231
Taub, Yoyne - 53
Tchekhanogura, Berish - 32
Tchekhanogura, Dovid - 26
Tchekhanogura, Yoyel - 42
Tchekhanogura, Yoyel - 53, 166
Tchekhanov - 224
Tchekhanov, Max (Tchekhanovski, Avraham-Mordke) - 22, 26
Tchekhanov, Molly - 129
Tchekhanov, Mordkhe - 129, 130
Tchekhanovitska, Alse (?) - 53
Tchekhnizer, Yitskhok - 193
Tcherkin, Dr.  - 131
Tchernin, Leon - 224
Tchernovyetski - 65
Tchernyakov, Adam - 200, 201
Tchishever, Velvl - 50
Tchlenov, Dr.  - 69
Tebens-Shits - 194, 195, 196
Tef - 207, 214
Tef (Helen), Bella - 51, 229
Tef, Avraham-Dovid - 227
Tenenboim - 90, 111
Tenenboim, Avraham - 136
Tenenboim, Avraham-Khaim - 136
Tenenboim, Borukh-Dovid - 137
Tenenboim, Khane - 137
Tenenboim, Yisroel - 89, 231
Tik, Binyomin - 50, 73, 74
Tik, Yisroel-Yitskhok - 99
Toib, Moshke - 109
Tolstoy - 87
Tonya (nurse) - 179, 183
Topfel, Moris - 222, 224, 225, 226
Trane ( Mendl Melamed’s wife) - 146
Tremblinski, Khaim - 41
Treydam - 11, 12
Trunk, Y. Y. -23
Tsaytlin, Hillel - 23, 46, 48, 50, 54, 124
Tsaytog, Borukh - 32
Tsembal - 73, 74, 75, 76, 85, 86
Tsembal, Aharon - 42, 76, 77, 87, 231, 234
Tsembal, Khayim - 206, 214
Tsembal, Rokhl - 232, 233
Tsembal, Yisroel - 232
Tsembal, Yisroel-Moyshe - 29, 30, 41, 42, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 106, 231, 232, 233, 334 [sic], 234, 235, 236, 237
Tsembal, Yoysef - 76, 77
Tsimerman -  211, 218
Tsimerman, Beni - 224
Tsimet, Dovid-Yoysef - 43
Tsitrin, Avraham - 31, 103, 193
Tsitrin, Khaya - 193
Tsitrin, Masha - 193
Tsitrin, Mayer-Zev - 193
Tsitrin, Shamay - 193
Tsitrinek - 71
Tsivyak (ritual slaughterer) - 121
Tsivyak, Borukh - 30, 82, 95, 96, 146
Tsivyak, Itche-Mayer - 32
Tsivyak, Nakhum - 201
Tsuker (teacher) - 76
Tsukerman, Yitskhok (Antek) - 116, 119, 194
Turkov, Yonas - 116, 118
Tuvya (sexton) - 95
Umyal, Khaim - 101
Urke scab - 140
Urke the wagon-driver - 138
Urke with the klonitse - 137, 138
Urlikht, Henekh - 109, 110
Urlikht, Motele - 109
Urlikht, Shimshon - 109
Usishkin, M. M. - 70, 82
Ustri, Khaya - 200
Val - 76
Valerek - 59
Varshavski - 213, 219
Vatsek (Ghetto fighter and partisan) - 194
Vaynraykh, Dr. - 76
Vayntraub, Yankev - 185
Vays, Yekhiel - 231
Vayslits, Yankev - 104
Vaysman (Perle), Yitskhok ben-Nakhum - 133
Vaza - 12, 13
Velvele, Shies - 144
Velvelikhe - 144
Velvl, Fisher - 133
Vendilovska, Yanina - 176, 177
Vendlovski, Yulek - 176
Vengel, Avraham - 178
Vengel, Dvoyre - 232, 233
Vengel, Khane (Anetchka) - 178, 180, 181, 184
Vengel, Mendl - 231
Vengel, Sender - 232, 233
Venger - 147
Venger, Baltche - 165
Venger, Kh. 237
Venger, Kheltche - 164
Venger, Motl - 95, 126, 147, 164
Venger, Moyshe - 164, 165, 166
Venger, Rivele - 97. 164
Venger, Sorele - 164
Venger, Yehoshua - 97, 99
Venger, Yitskhok-Hersh - 97, 146
Vengozh, Yoysef - 28, 29, 32
Vengrov - 239
Vengrov, Khaim-Nosn - 26, 27, 29, 39, 52, 57, 82, 85, 85 [sic], 85 [sic], 98, 205, 206, 207, 214, 215
Vengrov, Simkhe-Yankev - 27, 41
Videlets, Shmuel - 222, 224, 225
Vigode, Khaye - 40
Vigode, Liber - 40, 206, 214
Vigode, Ruvin - 40
Vigode, Yisroel - 40
Vilenski, Beresh - 53, 97, 200
Vilenski, Beyla - 97, 200
Vilenski, Leybl - 231, 232
Vilenski, Yirakhmil - 4, 6, 8, 131, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Vilner (Vilenski), Avraham - 200, 208, 209, 211, 213, 215, 219 [sic], 218, 218 [sic] 217
Vilner [sic], Arye - 116, 119
Vinsber, Zlate - 180
Vinter, Mordkhe - 30
Visotski - 239
Visotski, Itche-Mayer - 239
Visotski, Yitskhok-Mayer - 30, 32, 146
Vistinetsk(i), A. -50, 76, 82
Vistinetski, Khane - 41
Vistinetski, Yisroel-Yitskhok - 108
Vitkind, Hillel - 103
Volinski, Beresh - 32
Volkhanska, Anena - 195
Volman, Yankev - 30, 42, 77, 86
Volski - 29
Vonsover, Ayzik - 181
Vonsover, Shmuel-Khaim - 81, 82
Vonsover, Sore - 181
Voyevudzki - 35, 37
Vyater, Shmuel - 231
Vyernik, Khaim-Binyomin - 30, 96
Vyernik, Ynakl - 86
Yablonski - 195
Yaffe, Avraham, Rabbi - 103
Yagoda, Avraham - 28
Yagoda, Mordkhe - 178
Yagoda, Sam - 224
Yagoda, Yekhezkil - 26
Yagode [sic] - 89
Yagode [sic], Khaim - 81, 82
Yakubovitch [sic] - 50, 123, 137, 138
Yakubovitch, Danil -110
Yakubovitch, Khaim-Aron - 224
Yakubovitch, Khane - 80, 89, 90
Yakubovitch, Velvl - 110
Yakubovitch, Yankev - 29, 82, 86, 98, 108
Yakubovitch, Yoysef - 101
Yakubovitch-Tabak, Bine - 80
Yanek (partisan) - 174
Yanish [sic] - 82
Yanish, Rokhl - 30
Yanish, Yoysef - 207, 209, 213, 219 [sic], 217[sic], 215
Yankele (Fayge the Fisher’s son-in-law) - 171
Yankev Shmilkes - 31
Yankev, F. -78
Yankev, Frank - 125
Yankev-Arye the Butcher - 146, 147
Yankev-Yidl the Cereal Makers - 69
Yankev-Yisroel the Teacher - 140, 141, 153
Yankev-Yoysef - 109
Yankl (blacksmith) - 21
Yankl the Butcher - 177
Yankl the Ritual-Slaughterer - 20, 53
Yanosovitch [sic], Khaim - 84, 85, 86
Yanovitch - 43
Yanushevitch [sic] -178, 179, 180
Yanushevitch, Borukh - 180
Yanushevitch, Leybl - 178, 179, 180, 184
Yanushevitch, Roza - 180, 181, 183
Yanushevitch, Tsivya - 180
Yazhemski, M. - 76, 77
Yedusn - 142
Yedvab, Avraham - 28 [sic], 12
Yehoshua Bar Moyshe Yoysef, Rabbi - 225
Yehoynesanel Prager (Yehoynesan Eybishits) - 125
Yekhiel (ghetto-fighter) - 116, 119
Yekhiel, F. - 78
Yekhiel, Khave - 200
Yekhiel, Mayer (sexton) - 106
Yekhieli (Shults), Pinkhas - 4, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219
Yidl of the Regiment - 139
Yidl of the Regiment - 56
Yidl the Cereal Maker - 141
Yismakh (Ismakh), Hershl - 231
Yismakh (Ismakh), Mordkhe - 231
Yismakh, Borukh - 77, 87, 105, 212, 219, 231, 232, 233, 234, 235, 237
Yismakh, Eva - 232, 233, 234, 235
Yismakh, Mordkhe - 232, 233, 234
Yisroel the Tailor - 39
Yisroel, Reb - 20
Yitskhok - 55
Yitskhok the Black - 50, 57
Yitskhok the Tailor - 41
Yitskhok-Ber the Khassid - 140
Yitskhok-Hersh - 147
Yitskhok-Yankev - 139, 144
Yitskhok-Yankev the Sexton - 158
Yoske (gardener) -20
Yoskovitch [sic] - 238
Yoskovitch, Avraham-Yosl - 72
Yoskovitch, Khaim- Aron - 222
Yoskovitch, Lily - 225
Yoskovitch, Moyshe-Dovid - 28, 70, 82, 84
Yosl the Butcher - 15
Yosl, Big- 56
Yoydkes - 78
Yoyne the Butcher - 156
Yoynish (ladies’ tailor) - 146
Yunghayzer, Yulik - 194
Yungshteyn - 27, 50, 57, 165
Yurman - 39, 73, 74, 137
Yushun, B. (Itchele) - 23
Yuyernitski, Yan - 90
Zaluski, Ludvig - 13
Zar - 76
Zaromber, Mendl - 16
Zaturski, Shmuel - 81, 82
Zaturski, Yankev-Dovid - 101
Zavishanski, Avreml - 177
Zaydenberg, G. - 225
Zaydenberg, Khaim - 42
Zaydenberg, Yoysef - 124
Zelik, Fisher - 16, 59, 153
Zeltman - 89
Zeltman, Yoysef - 42
Zgrizek, Avraham - 231, 232, 233, 234
Zgrizek, Eta - 232, 233, 234
Zgrizek, Fishl - 231, 234
Zgrizek,Yankev - 233
Zigmunt the First - 12, 13
Zigmunt the Third - 12
Zigmunt, August - 13
Zilberman-Nyestenpover, Nekhe - 59
Zilbershteyn, Jake (Yankev) - 224, 225
Zinger, Y. Y. - 224
Zishe, Rev - 97
Zishe, the Pot Dealer - 138
Zisman, Sholom - 28, 32, 96
Zlatman (Anyelevitch), Tsirl - 115, 117, 118
Zlotogvyazda, Yitskhok - 231
Zmir (Bzhoza), Rokhl - 137, 206, 214
Zmir, Avraham - 137
Zmir, Yitskhok - 137
Zundel, Rev  - 20
Zushe, the Plotsker Rebbe - 120
Zuvel (tailor) - 53
Zuvel, Avraham - 43
Zuvel, Blume - 89, 90
Zuvel, Itche-Mayer - 147
Zuvel, Moyshe - 20, 21
Zuvel, Sore - 42
 

Michael Tobin
Back to: Home, Wyszkow Yizkor, Table of Contents